Qlik för energibolag

Energibranschen har alltid jobbat med långsiktighet och stabilitet. Förväntningarna från kunder och myndigheter ökar ständigt till följd av digitaliseringen och branschen står inför stora utmaningar med att klara av att kombinera långsiktighet och stabilitet med en snabbt föränderlig marknad. Qlik-Energibolag

Hur hanterar ni nya utmaningar som expansionen av elbilar, effektbrist, klimatanpassad produktion och kommande regelkrav? En viktig förutsättning är att jobba insiktsdrivet för att fatta rätt beslut för kunderna och verksamheten. Både på kort och på lång sikt. Energibolagen har överlag moderna system som innehåller mycket data. Med den stora mängd data som finns i respektive system finns goda förutsättningar för att få snabba och effektiva beslutsunderlag.

Det här är eView

I vår lösning eView har vi anpassat Qlik för energibolag. eView förenklar uppföljning genom att läsa in all nödvändig information på ett och samma ställe. Tid kan då läggas på att fatta bra beslut istället för sammanställning av information.

För att fatta framgångsrika beslut inom verksamheten behöver du rätt underlag, men också kunna analysera och planera för att ta besluten vidare. En digital värld skapar enorma mängder data att grunda sina beslut på, och fakta är den uppenbara fördelen med att arbeta datadrivet. Det öppnar upp möjligheter att förstå och analysera sin verksamhet på sätt du tidigare inte har kunnat göra. Vår lösning för Energibolag, eView, innehåller moduler för Elnät, Elhandel, Fjärrvärme, Produktion, Stadsnät samt VA/renhållning. Den är utvecklad i både Qlik Sense och Power BI och är speciellt framtagen för företag inom energibranschen. Byggd med den senaste teknologin som kan växa och utvecklas med företaget.

Fördelar med vår Qlik-lösning för energibolag

Lätt kopplat till olika datakällor

Vår lösning läser och sammanställer information från exempelvis följande datakällor:

Allt presenteras i ett tydligt webbaserat gränssnitt där ni kan göra era egna analyser och rapporter.

Nyckeltal och jämförelser

Alla nyckeltal kan jämföras mot Föregående år, YTD, Föregående månad, Budget eller egna uppsatta mål. De kan också vara redigeringsbara i ett budget- och prognosarbete.

Effektanalys – ett verktyg för elnätets energiomställning

Energiomställningen innebär ett utökat effektbehov på grund av förändrade behov på marknaden och konsumentbeteenden, som exempelvis ökad användning av elbilar. Det kommer att skapa nya och för många elnätsägare okända behov av kapacitet i nätet. En fråga som styrelse och företagsledning måste ha koll på är: ”Hur ska vi anpassa våra investeringar för de kommande behoven?”. Med hjälp av vår Lösning för Effektanalys kan man numera faktiskt veta hur nätet borde dimensioneras i dess olika delar för att klara framtida behov. 

Få kontroll över effektutnyttjandet i elnätet och kommande investeringsbehov 

Vår lösning för Effektanalys sammanställer all levererad och förbrukad effekt i nätet från mottagningsstation, nätstation och kabelskåp. Effektanalys gör det möjligt att enkelt få en överskådlig bild av nyttjandegraden, det vill säga hur mycket effekt nyttjas i förhållande till kapacitet. Lösningen hämtar data från kundinformationssystem, mätvärdesdatabas, anläggningsregister och väderdata.  Med Effektanalys kan ni exempelvis identifiera nyttjandegrad i nätet över tid och därmed få underlag till investeringar och reinvesteringar, och avgöra huruvida ni till exempel behöver byta transformator eller ny nätstation. Lösningen tillåter er också att på anläggningsnivå se effektuttag i förhållande till abonnerad säkringsstorlek. 

Effektanalys ger er som elnätsföretag många fördelar: 

Effekttariff – få kontroll på dina kostnader och intäkter

För att fatta framgångsrika beslut behöver verksamheten planera och analysera. Den information som krävs för initierade beslut av företagsledningen har ni redan i era system. De behöver dock kopplas ihop för att skapa det mervärde som verkligen gör skillnad! Vår lösning Effekttariff är ett steg i rätt riktning för att få kontroll över företagets reinvesteringsbehov genom framtida styrning av elförbrukning för att minska kostnaden för reinvestering och nätutbyggnad.  Effekttariff ger dig som elnätsföretag flera fördelar: 

Genom att koppla ihop den information som ni redan har i era system kan ni exempelvis följa upp era intäkter månadsvis (de beräknas utifrån timvärden, när ni jämför dem med verklig fakturering kan fel enkelt upptäckas). Men ni får också fler fördelar: 

Hör av dig till Jonas så berättar han mer!

Jonas-Sundin-Two

Jonas Sundin • 070-665 13 61 • jonas.sundin@two.se