VME-logotype

Västra Mälardalens Energi & Miljö jobbar nu mer datadrivet

Västra Mälardalens Energi & Miljö har ett ständigt behov av att följa upp produktionsdata respektive förbrukningsdata. Även spårbarhet är mycket viktigt. ”Twos lösning är anpassad för vår verksamhet och hjälper oss att hantera all data”, säger Maria Westermark på Västra Mälardalens Energi & Miljö.

Affärsområde

BI

Plattform

Qlik

Gå till webbplats

“För oss har det varit viktigt att välja en partner som har kunskap och förstår vår verksamhet, så att vi kan få hjälp att utveckla oss kring hur vi kan jobba ännu mer datadrivet i vår verksamhet.”

Vi har fått möjlighet att träffa Maria Westermark som är miljöingenjör på Västra Mälardalens Energi och Miljös fjärrvärmeavdelning och ställa några frågor till henne kring hur de arbetar med beslutstöd i sin verksamhet idag.

Maria, du är Miljöingenjör på VME, vad innebär det?
– I mitt ansvar ingår bland annat att säkerställa lagefterlevnad och rapportering till diverse myndigheter och kunder, avseende de delarna som har att göra med miljöpåverkan, så rätt statistik och rätt data är väldigt viktigt i mitt arbete.  I min roll ingår även att vara systemansvarig för den BI-lösning vi har från Two, dvs kravställa på att vi har rätt data, rapporter och användarvänlighet. Jag ser också till att användarna får utbildning internt och använder sig av systemet.

Västra Mälardalens Energi och Miljö case Two

Vilka är era viktigaste mål framöver?
– Våra huvudmål är att ha hög andel spillvärme (mer än 60%) och så lite läckage som möjligt. Vi mäter kontinuerligt hur mycket spillvärme vi använder i nätet för att se hur vi ligger till mot målet. Vi följer även upp läckage, dvs hur många kubikmetervatten som läcker ut per timme. Målet är såklart att det ska ligga så lågt som möjligt. Ser man att det ökar indikerar det att det finns en läcka och vi kan därmed vidta åtgärder. Syftet med uppföljningen är att kunna vidta åtgärder.

Hur ser ni att ett datadrivet arbetssätt kan hjälpa er att nå de mål ni nu satt upp?
– Med rätt beslutsstöd har man alltid en kontinuerlig uppföljning och tillgång till rätt information för att kunna fatta beslut.  Man behöver inte samla ihop data från olika källor. I stället för att titta för varje enskild signal så får man det sammanställt. Det gör att man kan svara upp mycket snabbare och därmed fatta beslut kring åtgärder. Vi får också fler, kortare och bättre diskussioner kring våra nyckeltal i stort.

Västra Mälardalens Energi och Miljö case
Maria Westermark, Miljöingenjör på Västra Mälardalens Energi och Miljö

Vad har ni uppnått med er BI-lösning från Two?
Vi har framför allt ett behov av att följa upp på produktionsdata respektive förbrukningsdata. Det viktigaste för oss är att få data från ett ställe och att alla får tillgång till samma underlag och information. Tar man data från olika system är risken att till exempel tidsloggar ändras och att det inte blir exakt samma värden. Även spårbarhet är till stor nytta. Det är också viktigt att snabbt kunna filtrera ut rätt data, för kunder eller vid förfrågan från en myndighet. Allt detta kan vi göra nu på ett enkelt sätt i verksamheten.

Hur ser utvecklingen ut framöver?
– Vi vill bli ännu bättre på uppföljning av våra nyckeltal och kunna vidta åtgärder vid behov och i tid. Vi ser också att vi kommer att kunna spara ännu mera tid med detta system. Det finns en enkelhet i att bara kunna gå in och hämta rapporterna, och inte behöva bygga nytt. Vi skulle även vilja titta mer på rimlighetsbedömning, dvs att utifrån tillförd bränslemängd och producerad energi kunna få en rimlighetsbedömning, kvalitetssäkring av data, och även använda det för att upptäcka avvikelser.

Ett av era viktigast uppdrag är ju hållbarhet. Hur kan ett bättre beslutstöd bidra till att ni kan jobba mer hållbart?
– Flera av de här delarna är ju både ekonomiska- och miljömål, och en bättre uppföljning kan göra att man omvärderar och optimerar vissa delar ännu mer ur båda aspekterna. Andel spillvärme kan vara svår att påverka då det är beroende av väder, men kan man mäta energimängd blir det ett mål som man faktiskt kan påverka. Ett annat exempel är att kunna titta närmare på vad det till exempel kostar med en störning. Detta skulle kunna motivera förebyggande underhåll till större del än idag.

Vad ser ni är viktigast i valet av en BI-partner?
– För oss har det varit viktigt att välja en partner som har kunskap och förstår vår verksamhet, så att vi kan få hjälp att utveckla oss kring hur vi kan jobba ännu mer datadrivet i vår verksamhet. Erfarenhet från branschen och andra kunder är alltid spännande att ta del av. Vi uppskattar också när man är lyhörd för våra behov, lyssnar in och har en bra dialog tillsammans!

Jonas Sundin Two

Hör av dig till Jonas så berättar han mer!

Jonas Sundin