Lillängshamnen-logo

Ett år med Business Central – Ökad försäljning och automatisering

För ett år sedan valde det anrika Lillängshamnens Fiskrökeri att byta affärssystem och strukturera om sin IT-miljö. De valde Microsoftplattformen och kunde tidigt se fördelarna med Business Central. Resultatet blev bland annat ökad försäljning, förbättrad spårbarhet och högre automatisering.

Affärsområde

Microsoft Dynamics 365

Plattform

Business Central

Länk till webbplats

Målen och önskemålen när Lillänghamnens Fiskrökeri skulle byta ut sitt affärssystem var flera:

Vi gjorde ett besök hos Lillängshamnen för att se hur utfallet blev. Vilken nytta har de av Microsofts affärssystem Business Central efter ett års användning?

Ökad försäljning

En av de tydligaste positiva effekterna är att Lillängshamnen genom att integrera en ny EDI-lösning med sitt affärssystem har breddat marknaden och fått möjlighet att jobba med fler och större kunder med krav på just EDI.

Andreas Fransson, VD på Lillängshamnen konstaterar: ”I och med Business Central och den nya EDI-lösningen har vi fått nya affärsmöjligheter och större kunder. Under året som har gått har vi expanderat och ökat våra marknadsandelar. Nu kan vi möta de krav på helt digitala flöden som de större aktörerna har. Det hade inte varit möjligt utan Business Central.”  

Ökad lagerkontroll och spårbarhet

Obligatoriska fält i affärssystemets arbetsflöden innebär att viss data måste fyllas i vid inleverans. Det skapar en ökad kontroll på lagret och Lillängshamnen vet exakt hur mycket de har tillgängligt. I och med det minskar också svinnet i produktionen.

Den ökade spårbarheten innebär att Lillängshamnen har full kontroll på alla varor och ordrar som ligger i systemet, oavsett status och storlek. Lillängshamnen kompletterar Business Central med Power BI för rapportering, och genom att ha all affärsdata i Business Central får de en totalbild av flödet.

Fördelar_med_Business_Central

Minska manuella moment – öka automatiseringen

Genom Business Central har Lillängshamnen nu ett digitalt och automatiserat systemstöd i många av sina tidigare tidskrävande och manuella rutiner. Bland annat har de förbättrat processen för provtagning. Det är ett viktigt resultat av automatiseringen, och hjälper bolaget att uppfylla de hårda kraven i livsmedelsbranschen. Business Central ger stöd i hantering av de livsmedelsprover som utförs, t ex för Listeria. All dokumentation sker i systemet, den manuella hanteringen minskar och är mindre tidskrävande samtidigt som det finns total spårbarhet.

”Vi ser en tydlig förenkling av de administrativa processerna, och en ökad automatisering i många avseenden”, säger VD Andreas Fransson och fortsätter: ”Det hjälper oss att ägna mindre tid åt manuellt arbete så att vi i stället har tid att jobba framåt.”

Förbättra transportflödet

”Vi kan nu samordna transporterna på ett helt annat sätt än tidigare. Vi optimerar leveranserna och minimerar därmed det tomma utrymmet vid varje transport”, säger Adam Fransson, delägare i Lillänghamnen och även systemägare.

Genom att Lillängshamnen kan hantera och styra transporter på ett mer effektivt sätt kan de optimera mängden som skickas i väg i varje transport. Målet är alltid att så få transporter som möjligt går med tomt utrymme. Förutom den positiva miljöeffekten så är det också en kostnadsfråga, win-win helt enkelt.

Twos affärsområdeschef Mikael Sjöqvist reflekterar över projektet från utgångsläget till resultatet: ”Det känns både roligt och mycket givande att Lillängshamnen är så nöjda med lösningen i Business Central. Vi hade ett antal olika mål och krav från början i projektet, som vi ser är uppfyllda med råge.”

”Dessutom är det väldigt roligt att lösningen från oss verkligen har gjort skillnad, allt ifrån ökad försäljning, spårbarhet och ökad kontroll. Att det har medfört att Lillängshamnen har kunnat växa och dessutom bli ett mer hållbart bolag är riktigt kul, tycker vi på Two”, fortsätter Mikael Sjöqvist.

Fördelar med Business Central Lillänghamnen
Adam och Andreas Fransson, Lillängshamnens Fiskrökeri

Fördelar med Business Central ger positiva följdeffekter inom hållbarhet

”Inte nog med att vi har uppnått de kommersiella målen och mer därtill. I och med den klimatnyttoanalys vi har gjort tillsammans med Two har vi kunnat se att de miljömässiga effekterna är stora”, konstaterar Adam Fransson på Lillänghamnen.

Den nya EDI-lösningen från Golden EDI innebär att Lillängshamnen har minskat sin pappersförbrukning avsevärt. Från att tidigare ha behövt skriva ut minst 5 papper per order jobbar de nu helt digitalt i Business Central. Det leder till minskad miljöpåverkan, precis som den ökade spårbarheten och lagerkontrollen ger insikter som minskar svinn i produktionen.

Agenda 2030

Flera av målen i Agenda 2030 berörs av de nya förutsättningarna.

7: Hållbar energi för alla – Genom att avlägsna lokala servrar och övergå till en molnbaserad lösning minskar Lillängshamnens elförbrukning för serverdrift. Vilket bidrar till effektivare energianvändning.

9: Bygga resilient infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation – Projektet förbättrar Lillängshamnens infrastruktur genom digitalisering och automatisering av processer, vilket ökar effektiviteten och främjar hållbar industrialisering.

12: Hållbar konsumtion och produktion – Genom ökad lagerkontroll och spårbarhet minskas svinn, och genomförandet av en EDI-lösning reducerar pappersförbrukningen avsevärt. Detta bidrar direkt till mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13: Bekämpa klimatförändringarna – De minskade CO2-utsläppen som resultat av effektivare transporter och minskad pappersförbrukning bidrar till målet att bekämpa klimatförändringar.

Framtiden för Lillängshamnen

Då Lillängshamnens Fiskrökeri är ett företag i tillväxt stannar inte framtidsplanerna upp. Flera ytterligare steg för att utveckla IT-miljön till att ännu bättre stötta verksamheten ligger med i planeringen. ”Vi ser ett behov av att systematisera och jobba mer strukturerat med försäljning med tanke på vår expansion och ökade marknadsmöjligheter. Vårt nästa planerade steg tillsammans med Two och deras systerföretag Absfront är att titta närmare på ett CRM-verktyg. Vi håller oss inom Microsoft-världen och kommer att titta närmare på Microsoft Sales, inom vilket Absfront är specialister”, säger Adam Fransson på Lillängshamnen.

”Dessutom vill vi naturligtvis jobba vidare med analysverktyget Microsoft Power BI, vilket är en fantastisk möjlighet för oss och våra medarbetare att ytterligare följa upp och analysera alla olika delar av vår verksamhet. Vi vet att Two har en paketerad lösning för detta som verkar spännande och klart lovande”, avslutar Adam Fransson.

Micke-S-Two

Vill du höra mer om fördelarna med Business Central?

Mikael Sjöqvist

mikael.sjoqvist@two.se

070-757 51 45