Qlik för tillverkande bolag

Tillverkande industri har funnits länge i Sverige och är en del av vår stolta industrihistoria, men som i alla branscher ökar behoven av digitalisering för att klara konkurrens, lönsamhet och tillväxt. Trots detta upplever många ekonomiansvariga att systemen ger för dåligt stöd eller för lite data för att kunna göra tillräckliga analyser. Analyser som är nödvändiga för att kunna följa upp och optimera produktion och processer i verksamheten.  Two-Qlik Vi har lång erfarenhet av kunder inom tillverkande industri och har tagit fram mängder av BI-lösningar som är anpassade efter olika verksamheters behov. Vi hjälper beslutsfattare att förenkla sin beslutsprocess med genom verksamhetsanpassat beslutsstöd i framkant av den digitala utvecklingen. Lösningar som ger ökade insikter och bidrar till bättre lönsamhet och hållbarhet. 

Beslutsstöd anpassat för industrin

Med hjälp av våra BI-lösningar får ni möjlighet till: 

Energioptimering-for-tillverkande-bolag

Energioptimering för industrin 

Nuvarande situation med höga elpriser och utmaningen med effektbrist gör att många företag behöver se över sin energiförbrukning för att bibehålla sin lönsamhet, eller kanske till och med för att överleva. Hur hanterar ni befintlig produktion eller en ökad produktion med ökade energikostnader? Hur påverkar val av energislag både lönsamhet och miljö? 

En mer energieffektiv produktion med datadrivna analyser  

Genom datadriven analys kan ni skapa er kontroll över er energiförbrukning för den dagliga driften. Med hjälp av intelligent beslutstöd kan ni även optimera underhåll, service och investeringar, vilket påverkar både produktionskapacitet och energiförbrukning. Med stöd i prediktiva analyser kan ni även hantera frågan strategiskt för att tydligare få fram en plan för hur ni ska jobba med energioptimering inom hela tillverkningen. Prediktiv analys kan användas för att t ex simulera allt från nyttjande av olika energislag på övergripande nivå, till hur investeringar i enskilda maskiner påverkar energiförbrukningen. 

 Med vår lösning för energioptimering kommer vi att kunna hjälpa er med frågor som: 

Vår leverans – ett övergripande energiledningssystem 

Med hjälp av våra BI-plattformar, vår expertis och långa erfarenhet från både tillverkande industri och energi erbjuder vi ett datadrivet beslutsstöd genom hela processen, i syfte att optimera er energiförbrukning. 

Fas 1: Nulägesanalys 

Vi skapar en bild av ert nuläge, behov och var vi behöver utöka mätningen för att få rätt data för att styra verksamheten.
I fas 1 tar vi fram en bild av total energiförbrukning, effektuttag och energiproduktion, baserat på historik. Vi tydliggör kostnader men tar även fram data kring klimatpåverkan, ex CO2 per producerad enhet.
 

Fas 2: Införande av mätutrustning och etablering av beslutsstöd 

Vi tar fram en plan för undermätning på strategiskt viktiga mätpunkter/datakällor. Vad och var behöver vi mäta för att göra analyserna relevanta och effektiva? Prioriterade mätpunkter installeras i produktionen och kopplas mot vår lösning. Med det skapar vi analyser och visualisering för en effektiv energioptimering. 

Resultat 

Genom en kontinuerligt uppdaterad analys av energiförbrukningen, från en övergripande nivå (total inmatning) ner till enskild maskin/enhet skapas förutsättningarna för att effektivt kunna följa upp t ex energiförbrukning mot satta mål, per producerad enhet, jämförelse mellan produktionslinje/produktionsenheter. Det skapar förutsättningarna att skapa prediktiva analyser, ROI på investeringar.  

Hör av dig till Jonas så berättar han mer!

Jonas-Sundin-Two

Jonas Sundin • 070-665 13 61 • jonas.sundin@two.se